Algemene Voorwaarden – Juni 2020

Algemeen
1 – Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bij stichting Ateliers Westerdok aangeboden workshops en cursussen tekenen en schilderen, lezingen, films, werkplaatsen en andere publieksactiviteiten voor volwassenen, hierna aangeduid als ‘sessie’.

Reserveren verplicht
2 – Voor het kunnen deelnemen aan de onder 1 genoemde activiteiten is in elk geval een aanmelding verplicht. Deelnemers die vooraf geen boeking hebben gemaakt kunnen niet worden toegelaten tot het atelier.

3 – Deelnemers kunnen zich inschrijven via het boekingssysteem vermeld op de website www.atelierswesterdok.nl. Om een sessie te boeken maakt de deelnemer een eigen account aan. Door het elektronisch invullen en versturen van het aanmeldformulier, verplichten deelnemers zich tot het betalen van de aangemelde sessie. Ook indien zij door omstandigheden niet aanwezig zijn tijdens de bijeenkomst. De betaling dient direct bij het boeken te worden betaald. Betaling van de sessie kan geschieden door direct via de website met Ideal, Paypal of Creditcard het verschuldigde bedrag over te maken.

4 – De inschrijving van de sessie is pas definitief na ontvangst van de betaling. De inschrijving geschiedt in volgorde van binnenkomst van de ontvangen boekingen met betalingen. De deelnemer is met de ontvangst van de aanmelding geplaatst, hetgeen per e-mail zal worden bevestigd.

Beschikbare plekken
5 –Vanwege de Corona maatregelen met het voorschrift om o.a. de 1,5 meter afstandsregel is acht te houden, zijn er beperkt aantal plekken beschikbaar in het atelier. Indien de Corona maatregelen worden aangepast, zullen we het maximumaantal plekken kunnen uitbreiden tot het dan geldige voorschrift.

6 – Voor de cursussen geld dat er Ieder jaar twee cursusseizoenen starten; vanaf half September tot eind Januari en aansluitend vanaf begin Februari tot eind Juni. Deelnemers die zich aanmelden voor een gehele cursus hebben voorrang op het boeken van de beschikbare plekken boven deelnemers die losse lessen boeken met een Prepaid tegoed. Tot 2 weken voor aanvang van een cursusseizoen zal het alleen mogelijk zijn te boeken voor een gehele cursus.

7- Vanaf 2 weken voor aanvang van een cursusseizoen en lopende het cursusseizoen, wordt het via de website mogelijk gemaakt voor deelnemers aan een cursus om een Prepaid pakket te kopen, waarmee ze de nog beschikbare plekken als losse lessen kunnen boeken. Bij het aanschaffen van een Prepaid tegoed voor cursussen staat de geldigheid en overige specifieke voorwaarden beschreven op de site.

Wachtlijst
8 – Per lesruimte is er een maximum gesteld aan de hoeveel deelnemers die mee kunnen doen met een sessie. Via het boekingssyteem is duidelijk hoeveel beschikbare werkplekken er nog zijn op het moment van boeken.  Indien er voor een cursus het maximumaantal deelnemers is ingeschreven en de cursus “vol” is op het moment van aanmelden, kan de deelnemer zich aanmelden voor de wachtlijst. Indien er een afmelding komt door een al ingeschreven deelnemer, ontvangen mensen op de wachtlijst een ‘alert’ via mail en/ of sms. Dit alert wordt verstuurd op volgorde van de positie voor de wachtlijst. De eerste persoon op de wachtlijst krijgt na het ‘alert’ een half uur de tijd om zijn/ haar sessie alsnog te boeken. Indien dit niet binnen een half uur heeft plats gevonden, ontvangt de volgende ingeschreven van de wachtlijst een ‘alert’ om zich binnen een half uur aan te melden enzovoorts.

Annuleren
9 – Bij onvoldoende aanmeldingen, zal de sessie niet van start gaan. Ateliers Westerdok stelt in dat geval de wel aangemelde deelnemers daarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voor de aanvang van de workshop of de cursus, op de hoogte. Het aanbetaalde cursusbedrag kan in dat geval naar keuze van de deelnemer worden gebruikt voor andere workshops cursussen of kan worden gerestitueerd.

10 – Zolang de Corona maatregelen gelden, hanteren we meer coulance in restitutie bij het annuleren zoals beschreven in punt 11. Zodra deze Corona maatregelen niet meer van kracht zijn, vervalt er enige vorm van restitutie.

11 –  Wanneer een deelnemer Corona gerelateerde klachten heeft (verkouden, niezen, koorts, hoofdpijn), dan kan de sessie voor hem/ haar voor die dag niet door gaan. Bij afmelden voor die specifieke dag wordt er 50% van het betaalde bedrag voor die ene les/ sessie gerestitueerd in de vorm van een tegoed, mits de afmelding uiterlijk 24 uur voor aanvang wordt gedaan via het eigen account van het boekingssysteem. Dit tegoed is dan 6 weken geldig en kan alleen worden ingezet op een andere vergelijkbare sessie (les bij les of werkplaats voor werkplaats) waar op dat moment beschikbaarheid is en via het boekingssysteem kan worden gereserveerd. Indien er geen beschikbaarheid van plaatsen is binnen gestelde termijn, vervalt deze restitutie.

12- Een afmelding zoals onder punt 11 beschreven, kan per sessie worden gedaan, met een maximum van 4 afmeldingen per cursusseizoen/ 4 maanden. Indien de klachten langer aanhouden, of er een andere reden is voor het niet kunnen bijwonen van de lessen, is verdere restitutie zoals beschreven in punt 10 niet mogelijk. Indien er niet tijdig voor aanvang van de bijeenkomst is afgemeld, of in het geval van niet opdagen, is er geen restitutie mogelijk.

Wijziging
13 – Ateliers Westerdok heeft het recht om door haar noodzakelijke geachte programmawijzigingen aan te brengen, het recht om door overmacht de sessie ‘online’ of digitaal te geven, alsmede het recht om anderen dan de vermelde kunstenaars/docenten in te schakelen. Bij verhindering van de ingeschakelde kunstenaar/docent zal Ateliers Westerdok haar uiterste best doen deze tijdig te vervangen. Mocht zij daar onverhoopt niet slagen, dan zijn de deelnemers gerechtigd de les op een ander tijdstip in te halen.

Kortingen
14 – Kortingen staan vermeld op de site of worden door Ateliers Westerdok via het account van de deelnemers gegeven. Indien het een actie betreft, gelden hiervoor specifieke voorwaarden, welke vermeld staan in het actie. Aan de acties kunnen geen rechten worden ontleend.

Modellenbijdrage
15 – Voor de sessies waarbij gebruikt wordt gemaakt van een model, wordt een extra bijdrage van € 5 per deelnemer per sessie in rekening gebracht ten behoeve van de modellenpot, die namens de deelnemers door Ateliers Westerdok wordt beheerd. Deze extra bijdrage wordt bij de boeking van de betreffende sessie afgerekend.

Materialen
16 –Papier en overige materialen ten behoeve van de sessie, zijn niet inbegrepen (mits anders aangegeven) en dienen zelf te worden meegenomen. Alleen papier is verkrijgbaar op het atelier. Het is niet toegestaan gereedschappen of materialen van Ateliers Westerdok te pakken. Bij het aanmelden wordt een algemene lijst van benodigdheden opgegeven. Bij cursussen zal de docent vooraf aankondigen welke materialen er voor specifieke data kunnen worden meegenomen.

Deelname werkplaatsen met model
17 – Om deel te kunnen nemen aan de werkplaatsen met model zal voorafgaande aan de respectieve werkplaats een Prepaid tegoed of een losse sessie moeten worden aangeschaft. Zonder reservering wordt een deelnemer niet toegelaten.

18 – Een Prepaid tegoed is persoonsgeboden en niet overdraagbaar.

19 – Een Prepaid tegoed voor de werkplaats kan op elk moment worden aangeschaft. Een Prepaid tegoed voor 10 sessies is 4 maanden geldig na aankoop. Een Prepaid tegoed voor 20 sessies is 6 maanden geldig na aankoop.

20 – De deelnemer aan de werkplaatsen is ermee bekend dat het ‘reglement werkplaats model’ van toepassing is op de uitvoering van de bijeenkomsten en uitbetaling aan de modellen. Dit reglement is te lezen op het atelier en op de website.

Overige
21 – Het atelier is een kwartier voor de aanvang van de sessie geopend.

22 – De deelnemer verklaart de Covid-maatregelen van Ateliers Westerdok tot zich te hebben genomen en zich aan de regels te houden. Een uitgebreide toelichting is op de website te lezen. Indien de deelnemer zich niet aan de maatregelen houdt, is Ateliers Westerdok gerechtigd de deelnemer de toegang tot het atelier te weigeren. Er zal in dat geval geen restitutie plaats vinden.

23 – Ateliers Westerdok is jegens de deelnemers en/of eventuele begeleiders niet aansprakelijk voor (de schade als gevolg van) verlies, ongeval, ziekte, diefstal of andere gebeurtenissen tijdens of als gevolg van de sessie.

24 – De deelnemers dienen zorgvuldig om te gaan met de materialen/gebruiksvoorwerpen die door Ateliers Westerdok ter beschikking worden gesteld. Indien schade aan de materialen/ gebruiksvoorwerpen ontstaat als gevolg van ondeugdelijk of onzorgvuldig gebruik door de deelnemer, zal de deelnemer de schade van Ateliers Westerdok vergoeden.

25 – Ateliers Westerdok is op generlei wijze verantwoordelijk voor achtergelaten werkstukken, materialen of bezittingen van haar deelnemers.

26 – De deelnemer is ermee bekend dat hetgeen hij of zij tijdens de bijeenkomst heeft gemaakt, gebruikt kan worden voor publicatiedoeleinden van Ateliers Westerdok, zoals het afbeelden van een foto van het werk in een brochure, de website of andere media. De deelnemer doet daarbij afstand van een eventueel recht op naamsvermelding.

27 – Tijdens de lessen/bijeenkomsten is Ateliers Westerdok gerechtigd foto’s te maken ten behoeve van de onder punt 26 omschreven doeleinden. Op het moment van fotograferen/ filmen zal dat aan de aanwezige deelnemer duidelijk kenbaar worden gemaakt, opdat deelnemers die niet gefotografeerd willen worden niet in beeld verschijnen. Indien een deelnemer bezwaar zou hebben tegen het maken of publiceren van een foto van hem/haar of zijn/haar werkstuk, zal de deelnemer dit voorafgaande aan de betreffende bijeenkomst, of uiterlijk op het moment dat de foto’s worden gemaakt, mededelen. Na publicatie kan geen bezwaar meer worden gemaakt.

28 – Het is niet toegestaan voor deelnemers om foto- en/ of filmopnamen te maken die voor de promotie van andere activiteiten dan die voor Ateliers Westerdok kan worden gebruikt.

29 – Mevrouw A.P. Verdult- Bruinenberg heeft als oprichter van Ateliers Westerdok het auteursrecht op het format van de door haar ontwikkelde en op de website vermelde concepten voor cursussen, workshops en bijeenkomsten. Zonder voorafgaande toestemming van mevrouw Verdult- Bruinenberg, wordt het als een inbreuk op het auteursrecht beschouwd indien gebruik wordt gemaakt van deze formats, waaronder is begrepen het zelf uitvoeren of door derden laten uitvoeren van deze formats of deze op enigerlei wijze aan te bieden.

30 – Prijzen vermeld op de website of in folders zijn onder voorbehoud van wijziging.

31 – De rechtsverhouding tussen stichting Ateliers Westerdok en haar deelnemers wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

Juni 2020