Algemene voorwaarden stichting Ateliers Westerdok

1. Algemeen

1 - Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bij stichting Ateliers Westerdok aangeboden workshops en cursussen tekenen en schilderen, lezingen, films, werkplaatsen en andere publieksactiviteiten voor volwassenen. Ook zijn ze van als ook de activiteiten van de Kinderakademie.

2 - Voor het kunnen deelnemen aan de onder 1 genoemde activiteiten is in elk geval een aanmelding voor de bijeenkomst, cursus of werkplaats nodig, die hiermee als lid van Ateliers Westerdok wordt gemaakt.

2. Inschrijven cursussen en workshops tekenen en schilderen

3 - Voorafgaande aan een van de lesprogramma?s zullen deelnemers zich moeten inschrijven voor de cursus of workshop. Deelnemers kunnen zich inschrijven met het aanmeldingsformulier vermeld op de website www.atelierswesterdok.nl. Door het ondertekenen en indienen c.q. elektronisch opsturen van het inschrijvingsformulier, verplichten deelnemers zich tot het betalen van de aangemelde cursus. De betaling dient voorafgaand de eerste bijeenkomst te zijn betaald. 

4 - De inschrijving geschiedt in volgorde van binnenkomst van de ontvangen betalingen. Behoudens het onder artikel 2.3 genoemde geval, is de deelnemer met de ontvangst van de aanmelding geplaatst, hetgeen per e-mail zal worden bevestigd. 

5 - Indien er voor een cursus het maximum aantal deelnemers is ingeschreven en de cursus ?vol? is op het moment van aanmelden, kan de deelnemer niet (meer) worden geplaatst, hetgeen zo spoedig mogelijk per e-mail kenbaar zal worden gemaakt. 

6 - Bij onvoldoende aanmeldingen, zal de workshop of cursus niet van start gaan. Ateliers Westerdok stelt in dat geval de wel aangemelde deelnemers daarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk twee dagen voor de aanvang van de workshop of de cursus, op de hoogte. Het aanbetaalde cursusbedrag kan in dat geval worden gebruikt voor andere workshops cursussen of kan worden gerestitueerd. 

7 - Afmelden voor een workshop of cursus is kosteloos, mits de afmelding uiterlijk twee weken voor de aanvang van de workshops of cursus schriftelijk kenbaar wordt gemaakt. Indien niet tijdig wordt afgemeld, zal de gehele bedrag van de ingeschreven activiteit in rekening worden gebracht. 

8 - Indien een of meerdere lessen wordt/ worden gemist, kunnen alleen deelnemers met een flexkaart deze inhalen bij een ander programma naar keuze in hetzelfde cursusseizoen. Deelnemers die zich voor een vaste cursus hebben aangemeld kunnen geenlessen inhalen. Er vindt geen restitutie van geld plaats. 

9 - Papier en overige materialen ten behoeve van de workshop of cursus, zijn niet inbegrepen en kunnen desgewenst een kwartier voor aanvang van de workshop of cursus bij Ateliers Westerdok worden gekocht. De ten behoeve van de Kinderakademie benodigde materialen zijn veelal wel bij de kosten inbegrepen, mits anders vermeld bij de activiteit.

10 - Voor de lessen waarbij gebruikt wordt gemaakt van een model in de cursusprogramma?s tekenen en schilderen, wordt een extra bijdrage van ? 5,- per deelnemer, per les in rekening gebracht ten behoeve van de modellenpot, die namens de deelnemers door Ateliers Westerdok wordt beheerd. 

11 - Ateliers Westerdok heeft het recht om door haar noodzakelijke geachte programmawijzigingen aan te brengen, alsmede het recht om anderen dan de vermelde kunstenaars/docenten in te schakelen. Bij verhindering van de ingeschakelde kunstenaar/docent zal Ateliers Westerdok haar uiterste best doen deze tijdig te vervangen. Mocht zij daar onverhoopt niet slagen, dan zijn de deelnemers gerechtigd de les op een ander tijdstip in te halen. 

3. Kortingen

12 - Kortingen op cursussen of workshops staan vermeld op de site. Indien het een aktie betreft, gelden hiervoor specifieke voorwaarden, welke vermeld staan in het aktie. Aan de akties kunnen geen rechten worden ontleend.

13 - De kortingen zijn niet geldig voor de werkplaats of projecten op lokatie. 

14 - Op vertoon van een 65+ kaart, een Stadspas of CJP-kaart geldt een korting van circa 15% op de strippenkaarten bij de werkplaats model. Prijzen staan vermeld op de website.

4. Deelname werkplaatsen met model

 15 - Om deel te kunnen nemen aan de werkplaatsen met model zal voorafgaande aan de respectieve werkplaats een strippenkaart, een jaarabonnemnet of een losse strip moeten worden aangeschaft. 


16 - Een strippenkaart is persoonsgeboden en niet overdraagbaar. 

17 - Een strippenkaart kan op elk moment worden aangeschaft. Een strippenkaart die is gekocht is geldig tot een jaar na datum uitgifte.

18 - Het door de gebruiker te betalen bedrag wordt gescheiden met een deel onkostenvergoeding bestemd voor de modellen- en leiderspot en een deel betaling voor de huur en voorzieningen voor Ateliers Westerdok. Dit laatste deel is inclusief 21 % BTW. Op de site en op de achterkant van de kaarten staan de bedragen vermeld. Uit de modellen-/leiderspot krijgen de modellen en de leiders een vergoeding, die door de leiders namens de deelnemers, wordt beheerd.

19 - De deelnemer aan de werkplaatsen is ermee bekend dat het "reglement werkplaats model" van toepassing is op de uitvoering van de bijeenkomsten en uitbetaling aan de modellen. Dit reglement is te lezen op het atelier en op de website.

5. Overige

20 - Het atelier is een kwartier voor de aanvang van de les of bijeenkomst geopend.

21 - Ateliers Westerdok is jegens de deelnemers en/of eventuele begeleiders niet aansprakelijk voor (de schade als gevolg van) verlies, ongeval, ziekte, diefstal of andere gebeurtenissen tijdens of als gevolg van de lessen/programma?s/workshops/cursussen/werkplaatsen.

22 - De deelnemers dienen zorgvuldig om te gaan met de materialen/gebruiksvoorwerpen die door Ateliers Westerdok ter beschikking worden gesteld. Indien schade aan de materialen/ gebruiksvoorwerpen ontstaat als gevolg van ondeugdelijk of onzorgvuldig gebruik door de deelnemer, zal de deelnemer de schade van Ateliers Westerdok vergoeden.

23 - Ateliers Westerdok is op generlei wijze verantwoordelijk voor achtergelaten werkstukken, materialen of bezittingen van haar deelnemers.

24 - De deelnemer is ermee bekend dat hetgeen hij of zij tijdens de bijeenkomst heeft gemaakt, gebruikt kan worden voor publicatiedoeleinden van Ateliers Westerdok, zoals het afbeelden van een foto van het werk in een brochure, de website of andere media. De deelnemer doet daarbij afstand van een eventueel recht op naamsvermelding.

25 - Tijdens de lessen/bijeenkomsten is Ateliers Westerdok gerechtigd foto's te maken ten behoeve van de onder punt 24 omschreven doeleinden. Indien een deelnemer bezwaar zou hebben tegen het maken of publiceren van een foto van hem/haar of zijn/haar werkstuk, zal de deelnemer dit voorafgaande aan de betreffende bijeenkomst, of uiterlijk op het moment dat de foto's worden gemaakt, mededelen. Na publicatie kan geen bezwaar meer worden gemaakt.

26 - Het is niet toegestaan voor deelnemers om foto- en/ of filmopnamen te maken die voor de promotie van andere activiteiten dan die voor Ateliers Westerdok kan worden gebruikt.

27 - Mevrouw A.P. Verdult- Bruinenberg heeft als oprichter van Ateliers Westerdok het auteurs-recht op het format van de door haar ontwikkelde en op de website vermelde concepten voor cursussen, workshops en bijeenkomsten. Zonder voorafgaande toestemming van mevrouw Verdult- Bruinenberg, wordt het als een inbreuk op het auteursrecht beschouwd indien gebruik wordt gemaakt van deze formats, waaronder is begrepen het zelf uitvoeren of door derden laten uitvoeren van deze formats of deze op enigerlei wijze aan te bieden.

28 - Het auteursrecht op de tijdens de lessen vervaardigde werken, rust op grond van artikel 6 Aw op mevrouw A.P. Verdult- Bruinenberg

29 - Prijzen vermeld op de website of in folders zijn onder voorbehoud van wijziging.

30 - De rechtsverhouding tussen Ateliers Westerdok en haar deelnemers wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

31 - Betaling van de cursussen kan geschieden door direct via de website met Ideal het verschuldigde bedrag over te maken. Tevens kan er voorafgaande de eerste les met PIN of contacten betaald worden op het atelier, westerdok 318 te Amsterdam.
De inschrijving van de cursus of workshop is pas definitief na ontvangst van de betaling. De inschrijving geschiedt in volgorde van binnenkomst van de ontvangen betalingen.

Januari 2019

De hoge en lichte ruimten ateliers zijn gelegen op het Westerdok in centrum Amsterdam, tussen het IJ en de Jordaan, op 8 minuten lopen van Amsterdam Centraal.

Ateliers Westerdok

Westerdok 318
1013 BH Amsterdam
T: 020-4210151
E: info@atelierswesterdok.nl

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief